Знайти документ

Кількість назв:4282

 
Знайдено 111 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1І90Історія держави і права України : підручник / за ред. А. С. Чайковського. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.0Держава і право  У корзину
2І90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 1. - Київ : Либідь, 2005. - 656 с.1Філологічні науки  У корзину
3І90Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття в запитаннях і відповідях / авт. кол.: М. Г. Тараненко та ін. - Вид. 2-е, змін. - Київ : Магістр-S, 1998. - 127 с. *1Історія  У корзину
4І90Історія релігії в Україні : навч. посіб. - Київ : Знання, 1999. - 735 с. - (Вища освіта ХХІ століття).0Релігія  У корзину
5І90Історія України / керівник авт. кол. Ю. Зайцев. - Львів : Світ, 1996. - 488 с.1Історія  У корзину
6І90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 2, ч. 2. 1960 - 1990-ті роки : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1995. - 512 с.0Філологічні науки  У корзину
7І90Історія України : Хронологія основних подій / [авт.-упоряд. Ю. М. Алексєєв та ін. ; ред. П. Л. Пироженко]. — Київ : Либідь, 1995. — 110, [1] с.1Історія  У корзину
8І90Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 351 с.1Історія  У корзину
9І90Історія українського права : навч. посіб. / за ред. О. О. Шевченка. – Київ : Олан, 2001. – 214 с.0Держава і право  У корзину
10І90Історіографічні дослідження в Україні : Зб. наук. пр. на пошану вченого-історика, д-ра іст. наук, проф. Р. Г. Симоненка / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Вип. 11. - Київ, 2002. - 400 с.0Історія  У корзину
123456789101112